ข่าวสาร/กิจกรรม
การลดต้นทุนการผลิตผักกาดขาวปลีโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราค้างคาวซากุระร่วมกับปุ๋ยเคมี
จำนวนผู้เข้าชม 2225 คน
การลดต้นทุนการผลิตผักกาดขาวปลีโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราค้างคาวซากุระร่วมกับปุ๋ยเคมี 
ความร่วมมือระหว่าง บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จำกัด และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง

       การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ที่มีผลต่อปริมาณผลผลิต คุณภาพและต้นทุนการผลิตผักกาดขาวปลี  โดยทำการทดลอง แปลงทดลอง อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ระยะทำการทดลอง 3 เดือน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2555 –  มีนาคม 2556 (โครงการต่อเนื่อง 3 ฤดูกาล) พบว่าปริมาณน้ำหนักผักกาดขาวปลีมีความแตกต่างกันเมื่อเทียบกับตำรับที่ 1 (Control) ปุ๋ยเคมี 100%  ตำรับที่ 2 ปุ๋ยเคมี 100% ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 100 % ตำรับที่ 3 ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้น 200 % ร่วมกับปุ๋ยเคมี 45 %  มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในตำรับต่างๆดังนี้ 


1.แปลงปลูก คุณส่ง น่ารัก พบว่ามีน้ำหนักของผักกาดขาวปลีมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละตำรับเมื่อเทียบกับตำรับที่ 1 มีน้ำหนักเฉลี่ย 7,904 กิโลกรัมต่อไร่ ตำรับที่ 2 มีน้ำหนักเฉลี่ย 10,608 กิโลกรัมต่อไร่ และตำรับที่ 3 มีน้ำหนักเฉลี่ย 12,272 กิโลกรัมต่อไร่ 

2.แปลงปลูกคุณมนตรี เก่งแก้ว พบว่าน้ำหนักผักกาดขาวปลีมีความต่างแตกต่างกันออกไปในแต่ละตำรับ เมื่อเทียบกับตำรับที่ 1 มีน้ำหนักเฉลี่ย 14,872 กิโลกรัมต่อไร่ ตำรับที่ 2 มีน้ำหนักเฉลี่ย 17,368 กิโลกรัมต่อไร่ และตำรับที่ 3 มีน้ำหนักเฉลี่ย 13,520 กิโลกรัมต่อไร่ 

 
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นและลดปุ๋ยเคมีลง และใช้วิธีการละลายปุ๋ยหยอดรอบโคนต้น สามารถลดต้นทุนในการผลิตและทำให้ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นได้ 
ข่าวสาร/กิจกรรม
- มูลค้างคาวแท้ 100% จากประเทศลาว
- ตัวแทนจำหน่าย ร้านกิจเจริญการเกษตร สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
- เกษตรอินทรีย์ มีดีอะไร
- เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้!!
- ปุ๋ยปลอมเป็นแบบไหน??
- เกษตรยุคใหม่ทำกำไรจากพืชผักสวนครัว
- กิจกรรมลงพื้นที่ให้ความรู้และจัดส่งสินค้าให้กับเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกผักกาดเขียวปลี จ.พะเยา
- กิจกรรม อบรมให้ความรู้เกษตรกร สำนักงานสำนักงานยาสูบแพร่
- IFOAM คือ อะไร และ สำคัญอย่างไรกับเกษตรอินทรีย์
- ตัวแทนจำหน่าย ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น
ดูทั้งหมด

Copyright by compostyui.com
Engine by MAKEWEBEASY